ENOLOŠKI PROGRAM

  • ENOLOŠKI PROGRAM

○ PROGRAM ZA PROIZVODNJU VINA

KLIKOM NA PODGRUPU, OTVARA SE KRATAK OPIS SA LINKOVIMA PROIZVOĐAČA

ČEPOVI ZA VINO

KLIKOM NA POGRUPU OTVARA SE BROŠURA SA ČEPOVIMA

BAČVE ZA VINO NOVE I RABLJENE BAČVE

KLIKOM NA PODGRUPU OTVARA SE BROŠURA

○ ANALITIKA VINA

UREĐAJI-OPREMA-PRIBOR I REAGENSI ZA :

ODREĐIVANJE ALKOHOLA

/ Brzi,automatski analizatori

/ Destilatori, alkohola

/ Ebuliometri

/ Dr. Rebelein, kemijska metoda

ODREĐIVANJE HLAPLJIVIH KISELINA

/ Klasična metoda

/ Modificirane metode

– OSTALI TESTOVI, OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL

/ Bentotest i turbidimetri

/CO₂ i pritisak

/Denzitometri

/Malolaktika

/Multiparametarski uređaji

/Oksimetri

/pH metri

/Refraktometri

/Laboratorijsko staklo, kemikalije i pribor

/Termometri i higrometri

/Test filtrabilnosti

– ODREĐIVANJE REDUCIRAJUČEG ŠEĆERA

/Clinitest

/Dr. Rebelein

/Fehling

ODREĐIVANJE ROKA BERBE:

/Areometri, moštomjeri

/fotometri (fenolna zrelost)

/Refraktometri

ODREĐIVANJE SLOBODNOG I UKUPNOG SUMPORA

/Direktna titracija / Ripper

/Potenciometrijska titracija

/Referentna metoda (Frantz-Paul )

– ODREĐIVANJE UKUPNIH KISELINA:

/ Direktna titracija

/Potenciometrijska titracija